Инфо

Новини во системот „Мој термин“, се воведуваат два нови упати, „итен 24“ и „упат без термин“

Целта на новововедените упати е да се оптимизира процесот на упатување на пациентите и тие побрзо да ја добијат услугата што им е потребна

петок, 22 февруари 2019

Министерството за здравство и Управата за електронско здравство воведуваат новини во националниот систем „Мој термин“ со цел, како што велат од Министерството, подобрување на здравствената евиденција и поедноставување на работата на здравствените работници, но, пред сè, заради оптимизација на процесот на упатување на пациентите и побрзо добивање на услугата која им е потребна на пациентите.

Најзначајната новина што се воведува се два нови упати, од кои првиот тип е „итен 24“, кој ќе се издава доколку лекарот кој врши преглед утврди дека пациентот заради неговата состојба животозагрозувачка итна состојба е неопходно да биде прегледан од специјалист, односно супспецијалист, или да му биде извршена одредена дијагностичка процедура во рок од 24 часа.

Вториот тип упат се нарекува „упат без термин“ и се користи во случај кога пациентот има потреба од преглед поврзан со остварување одредено право и прегледот треба да се изврши во следните седум дена. Овој тип упат ќе се користи доколку во установата каде што се упатува пациентот не постои слободен термин во следните седум дена за т.н. регуларен преглед.

Имено, упатот без термин нема да се користи за прв преглед, туку за остварување права и обврски на осигурениците од задолжително здравствено осигурување, и тоа за: препорака за боледување, препорака за користење хронична терапија, препорака и издавање ортопедски помагала, остварување право на БПО, остварување други права за кои е потребно мислење од специјалист/супспецијалист/ конзилиум на лекари, преглед/аплицирање терапија, која поради здравствената состојба треба да се изврши во рок од 24/48/72 часа.

Во делот на болничко работење се воведува нова мерка, со која отпусното писмо задолжително ќе се издава на денот на испишување на пациентот од болница, а најдоцна во рок од 24 часа. Доколку за пациентот се чека хистопатолошки наод се издава отпусно писмо со работна дијагноза, а по добивање на резултатите и отпусно писмо со конечна дијагноза.

Исто така, интерклиничкиот упат и интерболничкиот упат се спојуваат во еден тип – упат за трансфер на хоспитализиран пациент.

Управата за електронско здравство, заедно со ФЗОМ во изминатиов период работеше на подготовка на правната регулатива во овој сегмент, во соработка и консултација со јавните здравствените установи и Лекарската комора на Македонија.

 

Содржината е прочитана 403 пати.