Контакт

"Марили" Лидија ДООЕЛ
Агенција за маркетинг,издавачка дејност и видеопродукција

ул:"11 Октомври" бр.86, 2/12, 1000 Скопје, Република Македонија

тел/факс: ++389 2 3128 155 

Е-пошта: marili@ marili.com.mk , agencijamarili@ gmail.com

 

 


Сподели:


КБ Прво пензиско